M/s Habib Ullah & Sons

Mr. Asmat Ullah Khan

F-232, S.I.T.E., Karachi
Ph. No: (92-21) 2564490
(Fax. No: 92-21) 2564464 & 2578815
http://www.habibullahsons.com
info@habibullahsons.com